A. Mötet öppnas
B. Upprop
C. Val av justerare
D. Fastställande av föredragningslista
1. Revidering av strategi för Tranås kommuns budgetprocess
2. Antagande av detaljplan för del av Norraby 3:1 (Norraby fyra)
3. Valärenden
4. Medborgardialog

Tranås kommunfullmäktige 2 september 2019

Brunnsparkskyrkan

Politik
Kommande
Föreställningar
Övrigt
Föreläsningar